lördag 13 april 2013

Rapport från distriktskongressen

Nu är min första distriktskongress avklarad.

Först och främst vill jag tacka arbetarekommunens medlemmar för förtroendet att företräda er som ombud i distriktets högsta beslutande församling. Jag vill också rikta ett tack till Älvkarleby arbetarekommun för ett bra arrangemang.

Vi var 134 ombud och en mängd funktionärer och gäster som träffades för att slå fast hur vi ska sköta det regionpolitiska arbetet framöver, stämningen var genomgående god och diskussionerna fruktbara.

Magdalena Andersson var inbjuden som talare och gav oss en välformulerad genomgång av några centrala områden för opinionsbildning och värvning av väljare som partikongressen beslutat om, med tillägg av personliga anekdoter och en god portion framtidstro. Planerna för hur arbetslösheten bör hanteras var en given utgångspunkt men även ideologiska grundhållningar för socialdemokratin gavs stort utrymme, särskilt vikten av att människor ges möjlighet att förverkliga sina drömmar genom en god social grundtrygghet.

Motionsämnen som gav upphov till särskilt mycket diskussion var frågor om hur föräldraförsäkringen bör indelas och vad partikongressen egentligen uttalat på den punkten. Att det är en mycket viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv är en självklarhet, hur fort och på vilket sätt den jämställdheten rimligen kan uppnås var däremot föremål för kongressens behandling. Det här är något socialdemokratin kommer att få anledning att återkomma till under många år framöver, men det beslut om att genomdriva en tredelad föräldraförsäkring med en extra så kallad pappamånad som var partikongressens besked är ett steg i rätt riktning.

Även pendlingspolitik väckte uppmärksamhet och också diskussion om gränserna för distriktkongressens beslutskompetens. Driftiga personer i Uppsala har startat upp ett pendlingspolitiskt nätverk som nått vissa framgångar vad gäller att utreda och väcka opinion i frågan, något vi i resten av länet bör lära av för att till nästa distriktskongress kunna fatta ett regionpolitiskt beslut om vad vi ska driva för ståndpunkter på området.

Ardalan Shekarabi gav oss ett kort tal om sitt politiska engagemang, sin bakgrund och sin forskning vid Uppsala Universitet. Det senare kommer jag att återkomma till framöver, i anledning av bland annat det seminarium om hållbar utveckling och strategiska upphandlingar på den offentliga marknaden han och Karl Lindberg höll i, vilket jag bevistade.

Att den socialdemokratiska utbildningspolitiken inte ger utrymme för några högskoleavgifter var kongressen enig om och en ytterligare motion om tillgången på utbildning som medel för att stärka människors frihet och demokratin fick ett entydigt bifall.

Kongressen behandlade också en motion om landstingspolitikens linje i fråga om vissa hörselnedsättningar, som tillsammans med ett anförande från en av gästerna gav kongressdeltagarna insikt i vikten av att samhället inte får diskriminera personer med funktionshinder.

En fråga som också väckte diskussion var hur tillgång till dator och internetanslutning bäst bör införas som en del av den samhälleliga grundtryggheten via försörjningsstödet. Här fick distriktsstyrelsens yrkande stå tillbaka till förmån för ombudens ståndpunkt via en votering. Jag hoppas att både distriktsstyrelsen och övriga också ser detta som ett tecken på att demokratin i partiet fungerar.

Avslutningsvis i motionsbehandlingen diskuterades ett förslag utan förslag, en motion utan explicit yrkande som problematiserade de nedskärningar i reformutrymme som pressandet av löner, skattekvot och avvecklande av välfärdssystemen regeringen har genomdrivit. Frågor om hur vi ska kunna återupprätta ett Sverige där medborgarna litar på staten och det offentliga är viktig och vi socialdemokrater får inte rygga tillbaka från det krav på ett ökat skatteupptag verkligheten och människors värdighet fordrar av oss.

Birgitta Dahl var på plats och bjöd på ett ypperligt inspirerande tal, hon gjorde det mycket tydligt att politiken har möjlighet att förändra vårt land till det bättre med exempel från sin egen politiska verksamhet, bland annat att när hon först föreslog förändringar av föräldraförsäkringen bemöttes hon av mobbing och sexistiska påhopp till och med från partivänner i riksdagens kammare. Idag är läget ett helt annat, och vi kan se till att vi går hela vägen genom att fortsätta träget arbeta för de utsattas och de utnyttjades rätt.

Återigen, kamrater, tack för en bra kongress!

S 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar